حمل کالاهای خطرناک

کالای خطرناک

کالاهای خطرناک به اقلام و موادی گفته می شود که سلامت و ایمنی مسافران یا هواپیما را به مخاطره می اندازد. حمل اینگونه اقلام با توجه به دستورالعملهای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ICAO) وانجمن شرکت های هواپیمایی (IATA) می باشد. حمل این اقلام در داخل جامه دان و یا کیف دستی مسافرین اکیدا ًممنوع می باشد و تنها میتوان در انبار هواپیما آن را حمل نمود. مواد و کالاهای خطرناک بایستی بر اساس شرایط و ضوابط خاص و بین المللی حمل هوایی ، بسته بندی شده باشد و این بسته بندی می بایست با کیفیت بالا و با ساختار مطمئن و به منظور جلوگیری از نشط و تراوش در شرایط تغییرات دمایی و رطوبت و فشارو ارتعاش انجام گرفته باشد. بسته بندی بار بنا به ماهیت آن متفاوت بوده و در مواجه مستقیم با سایر مواد برای جلوگیری از فعل و انفعالات شیمایی مصون و محفوظ شده باشد. هر بسته بایستی برچسب مناسب داشته باشد و دارای آرم شکلی مناسب داشته و علایمی مانند شماره بین المللی برای مواد خطرناک UN number نیز داشته باشد.


دسته بندی کالاهای خطرناک

کالای خطرناک مطابق استاندارد بین المللی یاتا به 9 دسته کلی تقسیم میگردند که عبارتند از:حمل مواد خطرناک

1) مواد منفجره ( Explosives)
2) گازها (Gases)
3) مایعات قابل اشتعال ( Flammable Liquids)
4) جامدات قابل اشتعال (Flammable Solids)
5) مواد اکسیدکننده و پراکسیدهای آلی( Oxidizing Substances and Organic Peroxides)
6) مواد سمی و مواد عفونی (Toxic & Infectious Substances)
7) مواد رادیو اکتیو ( Radioactive Material)
8) مواد خورنده (Corrosive)
9) مواد و کالا های خطرناک متفرقه، شامل موادی که خطر زیست- محیطی دارند.
برای اطلاعات بیشتر میتوانید توضیحات کلاسهای کالای خطرناک را در سایت ما مطالعه نمایید.

 

 

نکات مورد توجه در بسته بندی کالاهای خطرناک:

UN NUMBER چیست؟

UN یک شماره چهار رقمی معرف کدهای بین المللی شناسایی مواد شیمیایی می باشد. این اعداد از UN0001 تا UN3500 بوده و از سوی کمیته تخصصی حمل و نقل کالای خطر ناک سازمان ملل متحد مشخص شده است.


(Proper Shipping Name/Description) PSN :

نام صحیح کالای ارسالی : نام استاندارد یا همان نام تجاری کالای خطرناک میباشد.


ریسک فرعی ( Subsidiary Risk) :

هر گاه کالای خطرناک داراي خطراتی بیش از انچه که در یک کلاس یا دسته بندي طبقه بندی شده داشته باشد، کلاس اصلی را به خطر اصلی ، و کلاس فرعی آن را به خطرات جانبی اختصاص میدهیم.

 

 

سایر خدمات فریت و ارسال بار شرکت پرواز شایلی